Διαθέσιμο το update v1.20 για το Metal Gear Online

, Τετάρτη 26 Νοέμβριος 2008 0  

H Konami έκανε διαθέσιμο το update v1.20 για το Metal Gear Online.

Το update περιέχει τους νέους χαρακτήρες και χάρτες του MEME expansion, καθώς και διάφορα άλλα αξιόλογα features. Αναλυτικά:

"■All alterations

・New skills
・Change of skill specification

・New rules:
Interval
Games by this rule doesn't influence the record.
You can add "Interval" to rule sycle.

Stealth Deathmatch
All players are equipped with "Stealth Camouflage".
It is unique rules such as the range of the action is limited and the alarm function which reacts to the enemy.

・New BGMs
・Change of weapon specification

・New explanation of weapon
・New functions "Skill Set" and "Gear Set"
・Briefing Screen appears changed
・The Game Screen appears changed
・New Gears
*Some of new Gears cannot be bought without MEME EXPANSION.

Lobby

・The icon was added to the lobby name in "Lobby Select" menu.
・The time which can enter the survival lobby was restricted.
・Automatching lobby was divided into the following:
*Only for users who have bought the "MGO MEME EXPANSION". All stages are playable.
*Normal lobby. The stages added with GENE are playable.
*Only for biginner.

・Survival lobby was divided into the following:
*Only for users who have bought the "MGO MEME EXPANSION". All stages are playable.
*Normal lobby. The stages added with GENE are playable.
*Only for biginner.
*Tournament lobby is only available for users who have bought the "MGO MEME EXPANSION".

・The headshots invalid lobby was added.
*Headshot is not effective in this lobby.

Ranking

・The figure of the displayed ranking was increased.
・The quantity of the ranking which moves by the left button or the right button was changed from 100 into 2500.
・When viewing personal details, the page of a corresponding rule will be opened by the default.
・The GRADE display of the player details was unified with "Community Support Page".

SURVIVAL

・The total number of the Teams currently in battle is added to "Survival match List".
・"Clan Members Only" is added to the stance of "Creat Team". *When enabled this stance, only members of your clan will be able to join the team.
・"Clan Members Only" is added to the condition of the filtering stance of "Team Select".
・On the screen of "TEAM CREATION" and "WAITING ROOM", the icon of "Spanner" is displayed next to the character name who exists in "Personal" menu etc.

Others

・"Radar orientation" added in "Gameplay Options".
・The check menu of whether to change equipment was added in "Appearance Settings". The menu will be displayed when you select the gear which needs to remove current equipment.
・The icon of EXPANSION which shows the owned pack was added to "Personal Stats".
・The icon of "Beginner" added to the "Personal Stats" of biginners.
・The E-mail Address was changed from "GM" to "CS"(Customer Support).
・The new functions "Delete all read messages", "Delete all messages from a particular sender" and "Delete all messages" added to inbox of Mail.
・Decision method of the "Beginner" was changed.
・"EXPANSION PACK" is added to the condition of the filtering stance of "Free Battle".
・The display was added to appear when Riward Points was earned at the time of login and the Automatching play.
・The display of the current Riward was changed on the Personal menu.
・Warning is displayed when playing for a long time.
  *The first warning is displayed after 3 hours. When further 2 hours pass, it is displayed for every hour.
・The score came to be added through assistance action.
・Change in the specification of the level up.
・If you Quit the game before finish, the record will be added to your profile.
・The icon of "Friendly Fire" and "Voice Chat" and "Lock on" were added to "COMMON SETTINGS" of Free Battle and Survival.
・The camera was added to the equipment of Mk.II
・The function which turns OFF a text chat was added to the "MUTE" menu of "BRIEFING"
・When one of the team disappeared from the Free Battle, the game becomes invalid match.

For MEME EXPANSION only

・New Maps:
Forest Firefight (F.F.)
Silo Sunset(S.S.)
Winter Warehouse (W.W.)

・New unique characters:
LIQUID OCELOT
Special Weapon:G.O.P. and THOR .45-70
MEI LING
Special Weapon:MISSOURI and Soliton Sonar

・New game mode "Tournament"
The tournament is a reservation system, the participant reserves from the tournament lobby in advance, and held at the schedule time."

Πηγή: PS3Fanboy